Αναρτήσεις

Ιστοριογραφικές πηγές για το Βυζάντιο

Οι πηγές, από τις οποίες αντλούμε πληροφορίες για την Βυζαντινή αυτοκρατορία, είναι δύο ειδών: οι άμεσες και οι έμμεσες. Ως άμεσες πηγές έχουμε τις εξής:
·Νομοθεσία, για παράδειγμα ο CodexTheodosianusή το CorpusIurisCivilis —Πρακτικά και κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων —Πρακτικά και κανόνες τοπικών Συνόδων —Τα διάφορα έγγραφα που σώζονται (κυρίως σε παπύρους), κρατικά ή ιδιωτικά —Επιγραφές, π.χ επιτύμβιες, επιγραφές μνημείων κ.λ.π —Σφραγίδες, π.χ Χρυσόβουλα, Αργυρόβουλα, Μολυβδόβουλα —Νομίσματα, π.χ ο βυζαντινός Σόλιδος, τα αργυρά Μιλιαρέσια, ή οι χάλκινες Φόλλεις
Πρόσφατες αναρτήσεις